Din grafiske profil (eller visuelle profil) er ofte det første som møter dine kunder. Det vil være gjennom din logo, webside, postale trykksaker, visittkort, brosjyre, flyere og eventuelle annonsering og reklame. Det visuelle uttrykket til din grafiske profil er en av de aspektene som avgjør om kunden vil bli interessert i å vite mer om deg eller ikke: om han eller hun finner deg relevant for det de søker og troverdig i forhold til det du kommuniserer.

Du kan velge å ikke bruke tid og penger på utarbeidelse av en grafisk profil, og med dette bruke mer tilfeldige valg av visuelle virkemidler. Da vil også din grafiske profil utad gjenspeile dette og bedriften vil utad kommunisere mindre tydelig hvem dere er. Bedriften vil sannsynligvis bli lagt mindre merke til, mottageren kan lettere forvirres, og produktet eller tjenesten din bedrift ønsker å selge kan lettere bli glemt. For å bli lagt merke til og husket i markedet er det derfor alfa omega å investere i en grafisk profil.

Ny grafisk profil?

En grafisk profil kommuniserer en bedrifts hensikt og mål visuelt. Visuelle virkemidler brukes for å synliggjøre de verdier og den kompetanse bedriften innehar. Med helt spesielle særtrekk skal din visuelle identitet skille deg fra dine konkurrenter, samtidig som den skal kommunisere hvem du er, og hva kunden kan forvente av deg.

Som nyetablert firma er det viktig med en grafisk profil som tiltrekker seg oppmerksomhet og som kommuniserer riktig til din målgruppe.

En allerede etablert bedrift kan også utarbeide en ny grafisk profil eller eventuelt redesigne den allerede eksisterende grafiske profilen den har. Enten for å signalisere at bedriften har gått inn i en ny fase, med forbedringer og effektivisering, med nye mål og strategier, eller at bedriften rett og slett ønsker et ansiktsløft som viser at bedriften følger med i tiden og er oppdatert også visuelt. Den grafiske profilen er en viktig del av merkevarebyggingen og er med på styrke denne.

Tidligere ble en grafisk profil hovedsakelig brukt på trykte medier, men i dag blir den grafiske identiteten i mye større grad eksponert også på digitale flater. Vi arbeider tett sammen med kunden for å sikre at den grafiske profilen blir etablert og implementert riktig i alle medier og kanaler.

En grafisk profil skal implementeres i alle kanaler: På postale trykksaker, visittkort, flyere, annonser, brosjyrer, foldere, plakater, skilt, reklame, klær, bildekor og liknende. Og i tillegg på nettsider og digitale medier, film og animasjon, nettannonser og på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram. Med en gjennomarbeidet grafisk profil vil ditt firma fremstå som troverdig, tydelig og konsekvent.

Logo

Kun én logo vil ikke være nok for å kommunisere en helhetlig og gjenkjennelig visuell profil til et firma. En grafisk profil består ikke bare av en logo, men logoen er en del av den grafiske profilen. I tillegg til logoen kommer valg av fonter, farger, symboler, mønster, illustrasjoner og foto.

Målet med en grundig og tydelig designprofil som inneholder alle disse elementene, er å gi ditt firma et gjennomtenkt og helhetlig visuelt uttrykk som dine kunder raskt kan gjenkjenne i mylderet av visuelle inntrykk de møter hver dag. En grafiske profilen skal vise mottageren hva ditt firma er og hva du/dere ønsker og kommunisere.

Trykksaker

I tillegg til valg av fonter, farger, bruk av symboler, mønster, farger og designmaler, kommer også materialvalg på dine trykksaker. Skal overflaten på papiret være glatt og glossy, eller matt og ubestrøket? Dette sier noe om hvilke verdier din bedrift ønsker å formidle, skal eksempelvis bedriften vise at den er preget av innovasjon eller at den er konservativ, skal den uttrykke autentisitet eller fast fashion? Dette kan også speiles i papir og materialvalg. Derfor er også taktiliteten og kvaliteten på trykksakene en viktig kommunikatør i din bedrifts visuelle kommunikasjon utad.

Designmanual

Også retningslinjer for hvordan bilder (illustrasjoner og foto) skal brukes (billedspråk) er byggeklossene i en designprofil. Disse elementene settes sammen i en design-manual som veileder deg i hvordan du skal bruke design-profilen til din bedrift.

Den grafiske profilen skal inneholde maler og regler for hvordan de ulike designelementene skal kombineres og settes sammen, både for å gjøre det enklere for ansatte å bruke profilen på en riktig måte, og for å sikre at designprofilen er konsekvent og helhetlig på alle flater. Samtidig skal den grafiske profilen gi rom for variasjon og utvikling. Store bedrifter har ofte strengere, detaljerte retningslinjer for bruk av den visuelle profilen, enn en mindre bedrift.


Prosessen

Forest Designbyrå

Gjennom et tett samarbeid med kunden sikres den visuelle profileringsprosessen. Vi jobber med en enkel og effektiv strategi, der kundens ønsker og mål blir ivaretatt på best mulig vis. Det utvikles hvis ønskelig en design-brief, dette kan kunden gjøre selv, eller den kan utarbeides i samarbeid med Forest. I dialog med kunden kartlegges størrelser innen posisjonering, målgruppe, verdier og kommunikasjonsflater slik at det ferdige resultatet samsvarer med kravspesifikasjonene. Den ferdige designprofilen skal med sin visuelle kommunikasjon treffe målgruppen, og visuelt og estetisk uttrykke kundens og/eller produktets og merkevarens identitet. Den visuelle profilen skal forsterke inntrykket av bedriftens rolle, samt synliggjøre den i det visuelle landskapet.

For å få et godt resultat bør designeren kjenne og forstå kunden. Hvem er kunden og hva ønsker kunden at dens grafiske profil skal formidle? Hvis ikke kunden er bevisst dette i forkant, er det lurt å ha en prosess der kunden blir bevisst sin posisjon, hensikt, målsettinger og sine nøkkelverdier- og kvaliteter. Hva er bedriftens særpreg, hva er det som gjør akkurat din merkevare unikt i markedet? Hvem er målgruppen?

Definer deg selv og din bedrift med noen få ord og et mission statement, en enkel setning der din bedrifts hovedmål er konkretisert. Din bedrifts viktigste kommunikatører, målsettinger og verdier samles i en designbrief som designeren bruker som grunnlag for å utarbeide den visuelle profilen med logo og valg av fonter, farger og symboler. Des bedre kunden kjenner seg selv, des bedre vil den visuelle profilen kunne uttrykke akkurat det bedriften ønsker å formidle.

Målsetting: Hva ønsker du/dere å oppnå med den nye designprofilen? Hva er bedriftens mission statement og hvilke 3-5 kjerneverdier skal den visuelle profilen uttrykke? Hva er målgruppen? Evt. Analyse av eksisterende profil. Hva fungerer/ fungerer ikke fullt så bra med denne.

Design-brief utarbeides av bedriften selv, eller i samarbeid med Forest. På bakgrunn av denne begynner vi med research på eksisterende visuell kommunikasjon og visuelle profiler og å arbeide frem ulike konsepter til ny visuell profil.

1. Moodboard: Visuelle referanser og inspirasjon:

Vi henter inn ulik inspirasjon og ulike stilretninger på lignende og andre stilretninger og uttrykk som er relevant for utarbeidelsen av din grafiske profil. Dette for å undersøke hva som allerede finnes på markedet av lignende produkter / tjenester og hvordan disse velger å presentere seg. I tillegg er det viktig å vise andre gode visuelle løsninger til inspirasjon og engasjement. Moodboardene presenteres og vi har en dialog på hvilke retninger det er fordelaktig å jobbe mot og hva som bør vektlegges videre i prosessen.

2. Konseptutvikling

Vi utarbeider skisser til 2-3 ulike konsepter og presenterer disse i møte. De visuelle konseptene diskuteres og evalueres i samråd med kunden, og et av konseptene velges for videre utarbeidelse.

3. Design

Designerne jobber videre med valgt konsept. Flere design-retninger kan utforskes innenfor samme konsept. Designet settes opp på flere kommunikasjonsflater, som dummyer / mock ups. På en evt. mal for en bok, magasin eller nettside settes det opp to- tre siders mal og eksempel på forside. I møte med kunden diskuteres detaljer i design-retningene: form, typografi, farger, hva som fungerer best og hvilket uttrykk som skal ferdigstilles på de ulike flatene.

4. Ferdigstilling og implementering

Designet utarbeides videre med på detaljnivå utifra tilbakemelding. Endelig design presenteres, og man diskuterer eventuelle siste justeringer.

Designet implementeres så på spesifiserte kommunikasjonsflater. Ferdigstilling av originaler for trykksaker. Siste justeringer i tekst. Eksportering til riktige formater for trykk. Kunde er ansvarlig for å godkjenne ferdig design.

5. Designmanual og opplæring

Vi utformer designmanual og tilhørende originalfiler for alle kommunikasjonsflater. Eventuell kursing i bruk og implementering avholdes.

Evt. etterfase: evaluering

Etter en tid kan vi gjennomgå en evaluering av oppdraget for å se om du som kunde er fornøyd med din nye grafiske profil. Hva fungerer, hva fungerer evt. ikke så godt. Er det evt. behov for nye produkter?


Ønsker dere en ny grafisk profil?
Kontakt oss for en uforpliktende prat.