Visuell profil til ditt firma?

Din visuelle profil (eller visuelle identitet) er ofte det første som møter dine kunder. Det vil være gjennom din logo, webside, postale trykksaker, visittkort, brosjyre, flyere og eventuelle annonsering i trykte og digitale medier og reklame. Det visuelle uttrykket til din visuelle profil er en av de aspektene som avgjør om kunden vil bli interessert i å vite mer om deg eller ikke, om han eller hun finner deg relevant for det de søker, og troverdig i forhold til det du kommuniserer.

Hvordan du velger å uttrykke din bedrift visuelt vil være avgjørende for hvordan du oppfattes. Du kan velge å ikke bruke tid og penger på utarbeidelse av en visuell profil, og med dette bruke mer tilfeldige valg av fonter og billedspråk. Da vil også din visuelle profil utad gjenspeile dette og bedriften vil kommunisere mindre tydelig. Bedriften vil bli lagt mindre merke til og mottageren forvirres lettere og vil lettere glemme produktet eller tjenesten din bedrift ønsker å selge. For å bli lagt merke til og husket i markedet er det derfor alfa omega å investere i en visuell profil.

 

visuell profilEksempel på visuell profil på både print og digitale flater.

visuell profil for kite.amI tillegg symboler.

 

Ny grafisk identitet?

En visuell identitet kommuniserer en bedrifts hensikt og mål visuelt. Visuelle virkemidler brukes for å synliggjøre de verdier og den kompetanse bedriften innehar. Med helt spesielle særtrekk skal din visuelle identitet skille deg fra dine konkurrenter, samtidig som den skal kommunisere hvem du er, og hva kunden kan forvente av deg. Som nyetablert firma er det viktig med en visuell profil som tiltrekker seg oppmerksomhet og som kommuniserer riktig til din målgruppe.

En allerede etablert bedrift kan også utarbeide en ny visuell profil eller eventuelt redesigne den allerede eksisterende visuelle profilen den har. Enten for å signalisere at bedriften har gått inn i en ny fase, med forbedringer og effektivisering, med nye mål og strategier, eller at bedriften rett og slett ønsker et ansiktsløft som viser at bedriften følger med i tiden og er oppdatert også visuelt. Den visuelle profilen er en viktig del av merkevarebyggingen og er med på styrke denne.

Tidligere ble en visuell identitet hovedsakelig brukt på trykte medier, men i dag blir det visuelle uttrykket i mye større grad eksponert også på digitale flater. Vi arbeider tett sammen med kunden for å sikre at den visuelle profilen blir etablert og implementert riktig i alle medier og kanaler.

Logodesign

En visuell profil består ikke bare av en logo, men logoen er en del av den visuelle profilen. I tillegg til logoen kommer valg av fonter, farger, symboler og mønster. Også retningslinjer for hvordan bilder (illustrasjoner og foto) skal brukes (billedspråk) er byggeklossene i en designprofil. Disse elementene settes sammen i en design-manual som veileder deg i hvordan du skal bruke design-profilen til din bedrift.

Fonter

Målet med en grundig og tydelig designprofil som inneholder alle disse elementene, er å gi ditt firma et gjennomtenkt og helhetlig visuelt uttrykk som dine kunder raskt kan gjenkjenne i mylderet av visuelle inntrykk de møter hver dag. En visuell profilen skal vise mottageren hva ditt firma er og hva du/dere ønsker og kommunisere. En visuell profilen skal implementeres i alle kanaler:

Visittkort

Både på trykket materiale som postale trykksaker, visittkort, og på informasjonsmateriell som flyere, annonser, brosjyrer, foldere, plakater, skilt, reklame, uniformer, bildekor og liknende, og i digitale medier som film og animasjon, på nettbaserte flater som din webside, blogg, nettannonser og på sosiale medier som Facebook, twitter og Instagram. Med en gjennomarbeidet visuell profil vil ditt firma fremstå som troverdig, tydelig og konsekvent. Kun én logo vil ikke være nok for å kommunisere en helhetlig og gjenkjennelig visuell profil til et firma.

Billedspråk, foto og illustrasjon

I tillegg til valg av fonter, farger, bruk av symboler, mønster, farger og designmaler, kommer også materialvalg på dine trykksaker. Skal overflaten på papiret være glatt og glossy, eller matt og ubestrøket? Dette sier noe om hvilke verdier din bedrift ønsker å formidle, skal eksempelvis bedriften vise at den er preget av innovasjon eller at den er konservativ, skal den uttrykke autentisitet eller fast fashion? Dette kan også speiles i papir og materialvalg. Derfor er også taktiliteten og kvaliteten på trykksakene en viktig kommunikatør i din bedrifts visuelle kommunikasjon utad.

Mønster, symboler og farger

visuell profil for finno.no

Eksempel på grafisk profil for Finsk-norsk kulturinstitutt. Den grafisk profilen består av logo, fonter og farger, mønster til de ulike avdelingene, postale trykksaker og designmaler for foldere og webdesign.

Implementering

Den visuelle profilen skal inneholde maler og regler for hvordan de ulike designelementene skal kombineres og settes sammen, både for å gjøre det enklere for ansatte å bruke profilen på en riktig måte, og for å sikre at designprofilen er konsekvent og helhetlig på alle flater. Samtidig skal den visuelle profilen gi rom for variasjon og utvikling. Store bedrifter har ofte strengere, detaljerte retningslinjer for bruk av den visuelle profilen, enn en mindre bedrift.

Prosessen

Gjennom et tett samarbeid med kunden sikres den visuelle profileringsprosessen. Vi jobber med en enkel og effektiv strategi, der kundens ønsker og mål blir ivaretatt på best mulig vis. Det utvikles hvis ønskelig en design-brief, dette kan kunden gjøre selv, eller den kan utarbeides i samarbeid med Forest. I dialog med kunden kartlegges størrelser innen posisjonering, målgruppe, verdier og kommunikasjonsflater slik at det ferdige resultatet samsvarer med kravspesifikasjonene. Den ferdige designprofilen skal med sin visuelle kommunikasjon treffe målgruppen, og visuelt og estetisk uttrykke kundens og/eller produktets og merkevarens identitet. Den visuelle profilen skal forsterke inntrykket av bedriftens rolle, samt synliggjøre den i det visuelle landskapet.

For å få et godt resultat bør designeren kjenne og forstå kunden. Hvem er kunden og hva ønsker kunden at dens visuelle profil skal formidle? Hvis ikke kunden er bevisst dette i forkant, er det lurt å ha en prosess der kunden blir bevisst sin posisjon, hensikt, målsettinger og sine nøkkelverdier- og kvaliteter. Hva er bedriftens særpreg, hva er det som gjør akkurat din merkevare unikt i markedet? Hvem er målgruppen?

Definer deg selv og din bedrift med noen få ord og et mission statement, en enkel setning der din bedrifts hovedmål er konkretisert. Din bedrifts viktigste kommunikatører, målsettinger og verdier samles i en designbrief som designeren bruker som grunnlag for å utarbeide den visuelle profilen med logo og valg av fonter, farger og symboler. Des bedre kunden kjenner seg selv, des bedre vil den visuelle profilen kunne uttrykke akkurat det bedriften ønsker å formidle.

Designbyrået Forest – designprosess

FORFASE, DESIGNBRIEF

Målsetting: Hva ønsker du/dere å oppnå med den nye designprofilen? Hva er bedriftens mission statement og hvilke 3-5 kjerneverdier skal den visuelle profilen uttrykke? Hva er målgruppen? Evt. Analyse av eksisterende profil. Hva fungerer/ fungerer ikke fullt så bra med denne.

Design-brief utarbeides av bedriften selv, eller i samarbeid med Forest. På bakgrunn av denne begynner vi med research på eksisterende visuell kommunikasjon og visuelle profiler og å arbeide frem ulike konsepter til ny visuell profil.

1. VISUELLE REFERANSER OG INSPIRASJON: MOODBOARDS.

Vi henter inn ulik inspirasjon og ulike stilretninger på lignende og andre stilretninger og uttrykk som er relevant for utarbeidelsen av din visuelle profil. Dette for å undersøke hva som allerede finnes på markedet av lignende produkter / tjenester og hvordan disse velger å presentere seg. I tillegg er det viktig å vise andre gode visuelle løsninger til inspirasjon og engasjement. Moodboardene presenteres og vi har en dialog på hvilke retninger det er fordelaktig å jobbe mot og hva som bør vektlegges videre i prosessen.

2. KONSEPTUTVIKLING

Vi utarbeider skisser til 2-3 ulike konsepter og presenterer disse i møte. De visuelle konseptene diskuteres og evalueres i samråd med kunden, og et av konseptene velges for videre utarbeidelse.

3. DESIGNARBEID

Designerne jobber videre med valgt konsept. Flere design-retninger kan utforskes innenfor samme konsept. Designet settes opp på flere kommunikasjonsflater, som dummyer / mock ups. På en evt. mal for en bok, magasin eller nettside settes det opp to- tre siders mal og eksempel på forside. I møte med kunden diskuteres detaljer i design-retningene: form, typografi, farger, hva som fungerer best og hvilket uttrykk som skal ferdigstilles på de ulike flatene.

4. FERDIGSTILLING OG IMPLEMENTERING

Designet utarbeides videre med på detaljnivå utifra tilbakemelding. Endelig design presenteres, og man diskuterer eventuelle siste justeringer. Designet implementeres så på spesifiserte kommunikasjonsflater. Ferdigstilling av originaler. Siste justeringer i tekst, som så godkjennes av kunde. Eksportering til riktige formater for trykk og nett.

5. DESIGNMANUAL OG OPPLÆRING

Vi utformer designmanual og tilhørende originalfiler for alle kommunikasjonsflater. Eventuell kursing i bruk og implementering avholdes.

ETTERFASE, EVALUERING

Etter en tid kan vi gjennomgå en evaluering av oppdraget for å se om du som kunde er fornøyd med din nye visuelle profil. Hva fungerer, hva fungerer evt. ikke så godt. Er det evt. behov for nye produkter?

 

Kontakt oss angående ny visuell profil.